bg-country-switch

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 10. 8. 2016

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s.r.o. venuje ochrane osobných údajov na týchto webových stránkach www.veroval.sk,www.hartmann.cz (ďalej len stránky) zvýšenú pozornosť a vynakladá maximálne úsilie na to, aby osobné údaje, poskytnuté návštevníkmi týchto stránok, boli chránené.

Ochrana osobných údajov
V prípade, že spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. bude mať právo spracovávať osobné údaje, bude tak činiť
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
a v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Bez výslovného súhlasu návštevníkov týchto stránok však k spracovávaniu osobných údajov nedôjde, súhlas so spracovávaním osobných údajov bude po návštevníkoch žiadaný vždy pred tým, než k ich poskytnutiu dôjde. Spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. vynakladá všetko možné technické úsilie na to, aby osobné údaje boli chránené a v tejto súvislosti činí potrebné bezpečnostné opatrenia.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní osobných údajov
Návštevníci môžu, samozrejme, stránky z veľkej časti využívať bez toho, že by museli poskytovať svoje osobné údaje.
K poskytnutiu osobných údajov bude návštevník vyzvaný len v prípade, že by chcel získať podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétneho spôsobu riešenia jeho prípadu po medicínskej stránke, a i v tomto prípade budú žiadané osobné údaje, len pokiaľ s tým návštevník vyslovil súhlas, ďalej v nevyhnutne nutnej miere a len k účelu, ku ktorému návštevník dá súhlas. Osobné údaje budú zhromažďované preto, aby bolo možné lepšie porozumieť problému, s ktorým sa návštevník na stránky obracia, informovať o nových produktoch, o ktoré by návštevník mohol mať záujem vzhľadom na jeho potreby, a tým prispieť ku kvalitnej starostlivosti o zdravie toho konkrétneho návštevníka.

Toto prehlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.veroval.sk, www.hartmann.cz.

HARTMANN – RICO spol. s r.o.